Teta

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
"Súťaž s COLGATE-PALMOLIVE v predajniach TETA drogérie"

Tento dokument (ďalej len Pravidlá) predstavuje úplné, výlučné a záväzné pravidlá súťaže s názvom "Súťaž s COLGATE-PALMOLIVE v predajniach Teta drogérie" organizované spoločnosťou COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s. r. o. v rámci siete predajní TETA drogérie spoločnosti p.k.Solvent Sk, s.r.o. (ďalej len TETA drogérie) na území Slovenskej republiky v období od 13. 5. 2019 do 24. 5. 2019 (ďalej len Súťaž). Akékoľvek výňatky z Pravidiel uvedené na reklamných a propagačných materiáloch Súťaže či na Stránkach Súťaže (ako je tento pojem vymedzený nižšie) majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými Pravidlami.

 1. 1.1 Organizátorom Súťaže je spoločnosť COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s.r.o., IČO:  31 701 680, so sídlom Grösslingová  4, Bratislava 811 09, Slovensko (ďalej len Organizátor).
 1. 2.1 Súťaž prebieha v termíne od 13. 5. 2019 do 24. 5. 2019 v rámci siete predajní TETA drogérie v Slovenskej republike, ak nebude Organizátorom stanovené inak (ďalej len Doba trvania Súťaže).
 2. 2.2 Organizátor venuje do Súťaže ako výhry celkom 36 plne vybavených piknikových košov pre 4 osoby (spoločne ďalej len Výhry a jednotlivo ďalej len Výhra).
 1. 3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť každý zákazník starší 18 let, plne spôsobilý k právnym úkonom, ktorí po Dobu trvania Súťaže (i) kúpi v rámci siete predajní TETA drogérie v Slovenskej republike ľubovoľné výrobky značky  Palmolive, Protex a Lady Speed Stick v minimálnej hodnote aspoň 3,99€, a (ii) na Stránkach Súťaže (www.palmolivepromo.sk) vyplní v elektronickom formulári Súťaže svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email a číslo pokladničného bločku (dokladu) o nákupe výrobkov  Palmolive, Protex a Lady Speed Stick v minimálnej hodnote 3,99€, dátum a čas nákupu.
 2. 3.2 Počas Doby trvania Súťaže sa účastník môže Súťaže zúčastniť i opakovane, vždy však na základe nového nákupu výrobkov značky  Palmolive, Protex a Lady Speed Stick v minimálnej hodnote aspoň 3,99 € v rámci siete predajní TETA drogérie v Slovenskej republike počas Doby trvania Súťaže. Organizátor je oprávnený požadovať po účastníkovi predloženie všetkých pokladničných bločkov (dokladov o nákupu), na základe ktorých sa účastník zúčastňuje Súťaže (1 účasť = 1 bloček). Bez ohľadu na počet účasti v Súťaži každý účastník môže vyhrať iba jednu Výhru (1 účastník = maximálne jedna Výhra).
 3. 3.3 Do troch týždňov po konci Doby trvania Súťaže vyžrebuje Organizátor zo všetkých účastníkov 36 víťazov Výhry (1 Výhra = 1 plne vybavený piknikový kôš pre 4 osoby). Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky alebo emailom, podľa údajov ktoré  uvedú v súťažnom elektronickom formulári na Stránkach Súťaže. Organizátor môže požadovať od účastníkov predloženie kópie dokladu o zakúpení ľubovoľných produktov Palmolive, Protex a Lady Speed ​​Stick v minimálnej hodnote aspoň 3.99 € v rámci siete predajní TETA drogérie v Slovenskej republike počas Doby trvania Súťaže. Ak sa účastník zúčastnil Súťaže opakovane, je povinný predložiť Organizátorovi na jeho výzvu kópie všetkých dokladov o zakúpení ľubovoľných produktov Palmolive, Protex a Lady Speed ​​Stick v minimálnej hodnote aspoň 3.99 € v rámci siete predajní TETA drogérie v Slovenskej republike počas Doby trvania Súťaže, na základe ktorých sa opakovane zúčastnil súťaže. Číslo dokladu a dátum a čas nákupu  sa musí zhodovať s údajmi  zadanými na Stránkach Súťaže.  Po overení splnení podmienok Pravidiel Súťaže im bude Výhra zaslaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a zároveň budú ich mená zverejnené na Stránkach Súťaže. V prípade, že výherca nebude na telefonickú ani emailovú výzvu Organizátora reagovať, príp. sa neozve späť do 5 dní od prvého telefonického či emailového kontaktovania, nárok na Výhru mu zaniká.
 4. 3.4 Z účasti na Súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci Organizátora a Teta drogérie  a osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode Pravidiel Súťaže, stráca automaticky nárok na Výhru v Súťaži.
 1. 4.1 Organizátor je oprávnený Pravidlá Súťaže kedykoľvek zmeniť či Súťaž úplne zrušiť, a to aj pred uplynutím Doby trvania Súťaže, bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady, pričom účastník nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov vynaložených v Súťaži.
 2. 4.2 V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel Súťaže rozhoduje Organizátor. V prípade potreby si Organizátor vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu Súťaže. Rozhodnutie Organizátora ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto Súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia či porušia podmienky Pravidiel, budú zo súťaže vylúčení.
 3. 4.3 Zmeny Pravidiel môžu vykonávať len písomnou formou a budú zverejnené na stránkach vedených na tento účel Organizátorom na adrese www.palmolivepromo.sk (ďalej len Stránky Súťaže).
 4. 4.4 Iba znenie Pravidiel uvedených na Stránkach Súťaže možno považovať za rozhodujúce.
 5. 4.5 Výhru nie je možné vymeniť za finančné prostriedky.
 6. .6 Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Na Výhru v Súťaži neexistuje právny nárok. Vymáhanie Výhry alebo účasti v Súťaži súdnou cestou nie je možné. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov účastníkmi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím Výhry, či škody vzniknuté z užití Výhry.
 7. 4.7 Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Svojou účasťou účastník vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami. Nerešpektovanie týchto Pravidiel má za následok vylúčenie účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru.
 8. 4.8 Tieto Pravidla nadobúdajú účinnosť dňa 13. 5. 2019.

Akcia trvá od 13. 5. do 24. 5. 2019.

© 2019 Colgate-Palmolive. Dizajn a programovanie  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobných údajov.